Chúng tôi muốn giữ mọi thứ đơn giản ở đây tại Royal, đó là lý do tại sao chúng tôi có 2 loại tài khoản giao dịch chính – tài khoản không phí hoa hồng và tài khoản phí hoa hồng. Kiểm tra các điều kiện giao dịch tuyệt vời của chúng tôi và bắt đầu ngay hôm nay.